(Scroll down for English version)

ALGEMENE VOORWAARDEN IDG NEDERLAND

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Diensten: de door IDG aan Klant op basis van de Overeenkomst te leveren Diensten, zoals, maar niet beperkt tot: bannercampagnes, e-mailcampagnes, nieuwsbrieven, lead generation, content, microsites, gastblogs, (redactionele) ondersteuning, projectmanagement, surveys, custom websites, webcasts, video, (virtual) conferences;

IDG: de vennootschap naar Duits recht IDG Communications Media A.G., statutair gevestigd te München, Duitsland, in Nederland handelend onder de handelsnaam IDG Nederland, gevestigd en kantoorhoudend aan de Joop Geesinkweg 701-51, 1114 AB Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34086362.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Overeenkomst sluit met bij IDG, in welk geval onder Klant ook Mediabureau moet worden verstaan;

Materiaal: door Klant aan te leveren materiaal dat nodig is voor het leveren van een Dienst, waaronder, maar niet beperkt tot: content, banners, beeldmateriaal, video, templates, whitepapers, boilerplates, et cetera;

Mediabureau: de rechtspersoon bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Klant met IDG een Overeenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;

Offerte: een door IDG aan Klant uitgebracht schriftelijk voorstel, al dan niet in de vorm van een statement of work, voor het aangaan van een Overeenkomst;

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen IDG en Klant of namens Klant door Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;

Partijen: IDG en Klant en/of Mediabureau

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, en op de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2 IDG kan de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Klant zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al bestaande Overeenkomsten. Met het aangaan van nieuwe Overeenkomsten door Klant na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt Klant geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.3 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen IDG en Klant worden afgeweken.

2.4 IDG wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden van Klant of Mediabureau expliciet af.

2.5 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Klant van een door IDG aan Klant verstrekte schriftelijke Offerte.

3.2 Een Offerte is geldig voor de termijn die in de Offerte is opgenomen. Indien in de Offerte geen termijn is opgenomen, is de Offerte één maand geldig.

4. Materiaal

4.1 Indien Klant aan IDG Materiaal te laat of niet compleet aanlevert, heeft IDG het recht aan Klant de hierdoor bij IDG ontstane kosten in rekening te brengen.

4.2 IDG is gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van het Materiaal, of strijd met wetten of algemeen geaccepteerde normen en waarden. Zulke weigering laat de verplichting van Klant voor de overeengekomen Diensten te betalen onverlet.

4.3 In geval Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, zulks ter beoordeling van IDG, is IDG gerechtigd, onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Klant voortduurt, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant verplicht te zijn.

5. Garantie en vrijwaring

5.1 Klant garandeert dat het Materiaal niet in strijd is met wet- en regelgeving en/of branchecodes, waaronder, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code. IDG heeft het recht om in geval met dergelijke strijd, te weigeren de overeengekomen Diensten te leveren. Klant blijft in zo’n geval verplicht de voor de Diensten overeengekomen vergoeding te betalen.

5.2 Klant garandeert dat het Materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Klant toegevoegd door een derde, die schade aan IDG of derden zouden kunnen toebrengen.

5.3 Klant vrijwaart IDG voor alle schade en claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Klant, of uit het handelen en/of nalaten van Klant in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden. Klant is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder kosten voor juridische bijstand) en schade die als gevolg hiervan bij IDG ontstaan.

6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 IDG zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. IDG verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.

6.2 IDG mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

6.3 IDG behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval Klant toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst. IDG is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Klant in verband met de opschorting van de levering van de Diensten.

6.4 IDG behoudt zich het recht voor om in het geval van overmacht de levering van Diensten op te schorten.

6.5 Klant zal de Diensten niet gebruiken voor:

a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software, content of andere voor intellectuele eigendomsrechten vatbare materialen, indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;

b) het doen van enige onrechtmatige uitlating;

c) het verzenden van ongevraagde e-mailberichten naar derden;

d) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de door IDG aangeboden Diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

e) het aannemen van een valse identiteit;

f) het beperken van derden in de mogelijkheid de door IDG aangeboden Diensten en/of het internet te gebruiken.

6.6 Klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van software, hardware en verbindingen die noodzakelijk zijn om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

6.7 Klant is verplicht de levering van de Diensten door IDG bij aanvang van de levering van de Diensten en regelmatig daarna te controleren en eventuele tekortkomingen daarin direct schriftelijk te melden aan IDG, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

7. Vergoedingen en betaling

7.1 Op de Overeenkomst zijn de daarin opgenomen vergoedingen van toepassing. Alle vergoedingen zijn exclusief BTW.

7.2 Klant zal voor de Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in het Overeenkomst aangewezen wijze. Betaling gebeurt vooraf, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

7.3 Facturen worden door IDG digitaal verzonden naar het door Klant voor dit doel opgegeven e-mailadres.

7.4 Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. IDG heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Klant te verlangen. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-- exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente, zulks onverminderd het recht van IDG vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

7.5 Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ondanks eventuele afwijkende aanduiding door Klant.

7.6 Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) van IDG. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is IDG gerechtigd nog te verlenen Diensten op te schorten.

7.7 Betwisting van een factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk te geschieden. Betwisting van (een deel van) een factuur geeft Klant niet het recht betaling van de factuur op te schorten.

7.8 IDG verleent 15% bureaukorting op het door Klant verschuldigde bruto bedrag met aftrek van andere kortingen, indien de Overeenkomst door bemiddeling van een Mediabureau tot stand is gekomen, IDG die bemiddeling heeft geaccepteerd, en het Mediabureau alle op hem rustende verplichtingen heeft vervuld.

8. Annulering

8.1 Bij annulering door Klant van overeengekomen Diensten dient Klant aan IDG een direct opeisbare annuleringsvergoeding te voldoen van 50% van de overeengekomen vergoeding indien Klant tussen 20 en 10 werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Diensten annuleert, en 75% van de overeengekomen vergoeding indien Klant tussen 5 en 10 werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Diensten annuleert.

8.2 Bij annulering door Klant van overeengekomen Diensten op of na de overeengekomen aanvangsdatum van de Diensten is Klant 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, ongeacht welk deel van de Diensten al geleverd is.

9. Aansprakelijkheid

9.1 IDG is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald.

9.2 De totale aansprakelijkheid van IDG wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan IDG is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende Dienst.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke kosten die Klant heeft moeten maken om de prestatie van IDG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht, en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van IDG voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 9.3 .

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan IDG een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en overigens aan artikel 11.4 (ingebrekestelling) is voldaan. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

10. Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Overmacht is onder meer een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of leveranciers, of het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten. In geval van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10.2 Zodra de situatie van overmacht langer dan vier weken heeft geduurd mogen Partijen de Overeenkomst per omgaande schriftelijk beëindigen.

11. Duur / ontbinding

11.1 Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst is de startdatum van de Overeenkomst gelijk aan de datum van levering van de eerste Diensten.

11.2 Indien de in de Overeenkomst overeengekomen Diensten niet binnen de contracttermijn door Klant wordt afgenomen is Klant desalniettemin de volledige in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding verschuldigd.

11.3 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan elke partij, te zijner keuze, door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij de Overeenkomst ontbinden, indien zich ten aanzien van die andere partij een van de volgende gevallen voordoet:

a) de andere partij is opgehouden te bestaan of ontbonden;

b) de andere partij is in staat van faillissement verklaard, aan hem is, al dan niet voorlopig, surséance van betaling verleend, op de andere partij is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere partij heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;

c) de andere partij heeft buiten faillissement, surséance of een ander gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden.

11.4 Zowel IDG als Klant hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van ten minste dertig dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

11.5 In het geval Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij IDG ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die IDG vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen IDG al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.6 In geval van niet- of niet-tijdige betaling door Klant dan wel niet- of niet-behoorlijke nakoming van enige andere op Klant rustende verplichting is IDG gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van IDG om van Klant nakoming te verlangen en/of vergoeding van de door de niet-nakoming geleden schade te vorderen.

12. Intellectuele Eigendom

12.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de Diensten, en de gegevens van gebruikers van de media van IDG, waaronder abonneegegevens, gegevens van gebruikers van de websites en appsvan IDG, berusten bij IDG.

12.2 Het auteursrecht op door of namens IDG geproduceerde content in het kader van de Overeenkomst berust bij IDG.

12.3 De Overeenkomst impliceert niet dat aan Klant enige licentie of ander recht wordt verleend.

13. Geheimhouding

13.1 Partijen zullen alle informatie betreffende (de bedrijfsvoering van) de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst, en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeids- en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Overeenkomst. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Overeenkomst voort.

14. Privacy

14.1 Klant garandeert dat hij in overeenstemming handelt met alle wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en (tele)communicatie. Klant vrijwaart IDG tegen alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder begrepen boetes van toezichthouders, voortvloeiende uit de het niet naleven van deze wet- en regelgeving door Klant.

14.2 Indien en voor zover Klant bij het gebruik van Diensten gebruik maakt van cookies, garandeert Klant dat hij daarbij voldoet aan daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving

15. Overige bepalingen

15.1 Mededelingen aan IDG Nederland dienen te worden gedaan aan het volgende adres:

IDG Nederland, Joop Geesinkweg 701-51, 1114 AB Amsterdam.

15.2 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. IDG zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.3 Klant kan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van IDG. IDG kan aan die toestemming voorwaarden verbinden. IDG kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen zonder toestemming van Klant, en zal daarvan tijdig aan Klant mededeling doen.

15.4 Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

16. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, die niet in goed overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

17. Versie

17.1 Deze versie van de Algemene Voorwaarden dateert van 23 januari 2020


GENERAL TERMS AND CONDITIONS IDG NEDERLAND

1 Definitions

1.1 In these General Terms and Conditions, the below capitalised terms have the following meanings:

General Terms and Conditions: these general terms and conditions;

Services: the Services IDG is to provide to the Customer on the basis of the Agreement, including, without limitation: banner campaigns, email campaigns, newsletters, lead generation, content, microsites, guest blogs, (editorial) support, project management, surveys, custom websites, webcasts, video, (virtual) conferences;

IDG: the company under German law IDG Communications Media A.G., having its registered office in Munich, Germany, which, in the Netherlands, operates under the trade name of 'IDG Nederland', having its registered office and its principal place of business at Joop Geesinkweg 701-51, 1114 AB Amsterdam, and registered in the commercial register of the Chamber of Commerce under no. 34086362.

Customer: the natural person who or legal entity that, either directly or through the intermediary services of a Media Agency, enters into an Agreement with IDG, in which case 'Customer' must be understood to refer to the Media Agency as well;

Materials: materials to be made available by the Customer, which are required for the provision of a Service, including, without limitation: content, banners, images, video, templates, whitepapers, boilerplates, etc.;

Media Agency: the legal entity that enters into an Agreement with IDG in its commercial capacity, pursuant to a mandate or a power of attorney from a Customer and, as such, accepts the applicability of the General Terms and Conditions for both the Customer and for itself;

Quotation: a written proposal made by IDG to the Customer, whether or not in the form of a statement of work, with regard to entry into an Agreement;

Agreement: every Agreement between IDG and the Customer or the Media Agency on behalf of the Customer, entered into for the benefit of the provision of Services;

Parties: IDG and the Customer and/or Media Agency.

2 Applicability of the General Terms and Conditions

2.1 The General Terms and Conditions apply to all Agreements and to the manner of formation and performance thereof. The General Terms and Conditions form an integral part of the Agreement.

2.2 IDG may change the General Terms and Conditions unilaterally. The Customer will be informed in writing, in advance, of any substantial changes in the General Terms and Conditions. The changes in the General Terms and Conditions apply to all existing Agreements. By entering into new Agreements after a change in the General Terms and Conditions, the Customer will be deemed to have agreed to these changes.

2.3 The General Terms and Conditions can only be derogated from by written agreement between IDG and the Customer.

2.4 IDG explicitly rejects the applicability of any terms and conditions of the Customer or Media Agency.

2.5 In the event of conflict between the provisions of the General Terms and Conditions and those of the Agreement, those of the Agreement will prevail.

3 Offer and formation of the Agreement

3.1 The Agreement is formed through the Customer's written acceptance of IDG's written Quotation for the Customer.

3.2 A Quotation is valid for the term stated in the Quotation. If the Quotation does not state a term, it will be valid for one month.

4 Materials

4.1 If the Customer fails to deliver any Materials to IDG in time, or the Materials are incomplete, IDG will be authorised to charge the Customer any costs IDG incurs as a result.

4.2 IDG is authorised to refuse to provide Services in the event of technical objections or rejection of the Materials, or in the event that this is contrary to the law or generally accepted standards and values. Such refusal is without prejudice to the Customer's obligation to pay for the agreed Services.

4.3 In the event that – at the discretion of IDG – the Customer fails to comply with one or more of the provisions of the General Terms and Conditions, or fails to comply with these properly or in time, IDG will be authorised to suspend provision of the Services for as long as the Client's failure to comply continues, or terminate the Agreement, in full or in part, without that resulting in IDG being liable to pay the Client any compensation, and without prejudice to IDG's own right to compensation or performance.

5 Guarantee and indemnification

5.1 The Customer guarantees that the Materials are not in conflict with the law and regulations and/or sector codes, including but not limited to the Dutch Advertising Code. In the event of such a conflict, IDG is authorised to refuse to provide the agreed Services. In such case, the Customer will continue to be obliged to pay the agreed fees for the Services.

5.2 The Customer guarantees that the Materials do not and cannot contain viruses or comparable software programmes that a third party has added without the Customer's knowledge and that could harm IDG or third parties.

5.3 The Customer indemnifies IDG against any loss and third-party claims in connection with or arising from the Customer's use of the Services, or any actions and/or omissions on the Customer's part that are contrary to the Agreement or the General Terms and Conditions. The Customer is liable for any costs IDG suffers and any loss IDG incurs as a result (including the costs of legal assistance).

6 Performance of the Agreement

6.1 IDG will provide the Services with due observance of the provisions of the Agreement. IDG undertakes to comply with the arrangements in the Agreement to the best of its ability.

6.2 In performing the Agreement, IDG may engage third parties at its own discretion.

6.3 IDG reserves the right to suspend the provision of Services to the Customer, in full or in part, in the event that the Customer fails culpably in its compliance with any obligation under the Agreement. IDG is authorised to charge the Customer costs in connection with the suspension of the provision of the Services.

6.4 IDG reserves the right to suspend provision of the Services in the event of force majeure.


6.5 The Customer will refrain from using the Services to:

a) multiply and/or publish and/or alter software, content or other materials that are subject to intellectual property rights, if such multiplication and/or publication and/or alteration infringes any rights, including intellectual property rights, of third parties;

b) make any unlawful statements;

c) send unsolicited email messages to third parties;

d) send email messages or upload files that contain viruses or comparable software programmes that can affect the operation of the Services offered by IDG, the internet or the computers and/or software of third parties;

e) assume a false identity;

f) limit third parties in their ability to make use of the Services offered by IDG and/or the internet.

6.6 The Customer is responsible for having the software, hardware and connections required to make use of the Services.

6.7 The Customer is obliged to check IDG's provision of the Services upon commencement of the provision thereof and on a regular basis thereafter, and report any shortcomings therein to IDG, in writing, without delay, failing which the Customer will be deemed to have accepted the Services without reservation.

7 Remuneration and payment

7.1 The Agreement is subject to the fees stated therein. All fees are exclusive of VAT.

7.2 The Customer will pay the fees stated in the Agreement for the Services, in the manner indicated in the Agreement. Unless otherwise agreed in the Agreement, all Payments are to be made in advance.

7.3 IDG will send digital invoices to the email address the Customer has provided for that purpose.

7.4 Unless otherwise agreed in writing, invoices must be paid within thirty days of the invoice date. IDG is authorised to require the Customer to pay in advance, pay cash and/or provide security for payment. The expiry date of the payment term is to be regarded as a strict deadline. In the event that payment is overdue, the Customer will be automatically in default without notice of default being required, and will owe 1% interest per month or part of a month on the outstanding amount, which will expressly be owed in addition to any extrajudicial costs, being 15% of the invoice amount and a minimum of € 150.00 excluding VAT, to be calculated on the basis of the principal plus interest, all this without prejudice to IDG's right to demand compensation of the loss actually suffered.

7.5 Payments made by the Customer will first serve to settle any interest and costs owed, and will only then serve to settle the oldest outstanding and payable invoices, regardless of any indications to the contrary from the Customer.

7.6 The Customer is not authorised to suspend or set-off any payments in connection with alleged or actual failures on IDG's part. In the event that payment is overdue or incomplete, IDG is authorised to suspend the provision of any Services that are yet to be provided.

7.7 Invoices must be disputed within fourteen days of the invoice date, in writing. The fact that an invoice or any part thereof is in dispute does not give the Customer the right to suspend payment of the invoice.

7.8 If the Agreement is formed through the intermediary services of a Media Agency, IDG will give a 15% agency discount on the gross amount owed by the Customer, less any other discounts, provided that IDG has accepted these intermediary services, and the Media Agency has complied with all its obligations.

8 Cancellation

8.1 Cancellation by the Customer of agreed Services will result in the Customer being liable to pay IDG an immediately due and payable cancellation fee of 50% of the agreed fee if the Customer cancels between 20 and 10 working days before the agreed commencement date of the Services, and 75% of the agreed fee if the Customer cancels between 10 and 5 working days before the agreed commencement date of the Services.

8.2 Cancellation by the Customer of the agreed Services on or after the agreed commencement date of the Services will result in the Customer being liable to pay 100% of the agreed fee, regardless of which portion of the Services has already been provided.

9 Liability

9.1 Within the framework of the formation and/or performance of the Agreement, IDG is not liable for any loss based on a failure to comply with the Agreement, in connection with an unlawful act or on any other basis, except as provided in this article.

9.2 IDG's total liability in connection with an attributable failure to comply with the Agreement, in connection with an unlawful act or on any other basis, which expressly includes any failure to comply with any guarantee obligation that has been agreed upon with the Customer, is limited to compensation of the direct loss, up to the amount that has or should have been paid to IDG for the relevant Service.

9.3 Direct loss must be understood to only include the reasonable costs the Customer has incurred in making IDG's performance comply with the Agreement, the reasonable costs incurred in preventing or limiting the direct loss that was expected to arise as a result of the event on which the liability is based, and the reasonable costs incurred in determining the cause of the loss, the liability, the direct loss and the manner in which it was to be remedied.

9.4 Any liability on IDG's part for any loss other than direct loss, such as consequential loss, derivative loss and immaterial loss is completely excluded. In this context, consequential loss must be understood to be: lost profits and savings, decreased goodwill, loss due to business interruption, losses, costs incurred in preventing or determining consequential loss, electronic data being lost, switched or damaged and/or loss due to delays in the transport of the data traffic, and any loss other than that referred to in Article 9.3.

9.5 Any right to compensation only arises on the condition that the Customer reports the loss as soon as possible after it arises, in writing, IDG is given a reasonable term to remedy it, and, in all other respects, the conditions of Article 11.4 (notice of default) have been complied with. Any right to compensation based on this article lapses in the event that the Customer has not unequivocally claimed such compensation, in writing, within three months of the loss arising.

10 Force majeure

10.1 The Parties are not obliged to comply with one or more obligations under the Agreement if they are prevented from doing so by force majeure. Force majeure includes – among other things – non-attributable failure on the part of engaged third parties or suppliers, or temporary unavailability or insufficient availability of the hardware, the software and/or the Internet or other telecommunication connections that are required for the provision of the Services. In the event of force majeure, the Parties are not obliged to compensate any loss suffered by the other Party due to the force majeure situation.

10.2 As soon as the force majeure situation has lasted longer than four weeks, the Parties may terminate the Agreement with immediate effect.

11 Term/termination

11.1 Unless otherwise provided in the Agreement, the commencement date of the Agreement coincides with the date the first Services are provided.

11.2 If the Customer does not purchase the Services agreed upon in the Agreement within the contract term, the Customer will nevertheless owe the full fee as laid down in the Agreement.

11.3 Without prejudice to any other rights and claims, either Party may – at its own discretion – terminate the Agreement by means of a written notice, sent by registered letter with acknowledgement of delivery, to the other Party if one of the following circumstances arises with regard to that other Party:

a) the other Party has ceased to exist or has been dissolved;

b) the other Party has been declared bankrupt, has been granted a preliminary or permanent moratorium, the other Party has become subject to a similar arrangement, or the other Party has otherwise lost all or some of the control or the power to dispose of its capital, all this regardless of whether this situation is irrevocable;

c) the other Party has offered its creditors a settlement without having been declared bankrupt, having been granted a moratorium or having become subject to a similar arrangement.

11.4 Both IDG and the Customer are authorised to terminate the Agreement, in full or in part, in the event that the other party fails culpably in its compliance with its obligations under the Agreement and, having been given a proper written notice of default, containing as detailed a description of the failure as possible and giving it a reasonable term of at least thirty days in which to comply with its obligations after all, continues to fail culpably in its compliance with its obligations under the Agreement.

11.5 In the event that, at the time of termination as referred to in this article, the Customer has already been provided with Services in the performance of the Agreement, these Services and the associated payment obligations cannot be undone, unless IDG is in default with regard to those Services. Any amounts IDG invoiced before the termination in connection with that which IDG has already done or supplied in the performance of the Agreement will continue to be owed, and will be immediately due and payable at the time of the termination.

11.6 In the event that the Customer fails to pay or fails to pay in time, or fails to comply with any other obligation in time or properly, IDG is authorised to terminate the Agreement extrajudicially, without prejudice to IDG's right to claim performance from the Customer, and/or compensation of the loss suffered as a result of the failure to comply.

12 Intellectual Property

12.1 All intellectual property rights and other rights with regard to the Services, and the data of users of IDG's media – which includes subscriber data and the data of users of IDG's website and app – are vested in IDG.

12.2 The copyright to the content produced by or on behalf of IDG within the framework of the Agreement is vested in IDG.

12.3 The Agreement does not imply that the Customer is granted any licence or other right.

13 Confidentiality

13.1 The Parties will keep confidential any information regarding the other Party or its business operations that may reasonably be considered to be confidential, as well as the contents of the Agreement, will only use this information for the benefit of performing the Agreement, and will limit access to that information to persons who must take note thereof for that purpose. The Parties warrant that, pursuant to an employment agreement and/or a confidentiality agreement, these persons have an obligation of confidentiality with regard to the confidential information. Confidential information will not include any information that was already public at the time of being received by the receiving party or became public after that, or that the receiving party receives from a third party without a duty of confidentiality being imposed in the process, or the relevant third party having a duty of confidentiality. The Parties will keep confidential any confidential and/or sensitive company information provided by the other Party during the formation and the term of the Agreement. This obligation will continue to apply after termination of the Agreement.

14 Privacy

14.1 The Customer guarantees that it acts in accordance with all laws and regulations in the field of protection of personal data, telecommunication and other communication. The Customer indemnifies IDG against all third-party claims, which includes fines from supervisory authorities, arising from a failure on the Customer's part to comply with these laws and regulations.

14.2 If and insofar as, in using the Services, the Customer makes use of cookies, the Customer guarantees that it complies with the applicable laws and regulations.

15 Other conditions

15.1 Notices to IDG Nederland must be sent to the following address: IDG Nederland, Joop Geesinkweg 701-51, 1114 AB Amsterdam.

15.2 In the event that any provision of these General Terms and Conditions is null or voided, the other provisions will remain in full force. In such case, IDG will lay down a new provision to replace the null or voided provision, taking as much account of the spirit of the null or voided provision as possible.

15.3 The Customer can only transfer its rights and obligations under the Agreement with the prior written permission of IDG. IDG may make such permission subject to conditions. IDG can transfer its rights and obligations under the Agreement without the Customer's permission, and will inform the Customer of that in due time.

15.4 Provisions of these General Terms and Conditions that, in view of their nature, are intended to continue applying after termination of the Agreement, will continue to apply in full after termination of the Agreement.

16 Applicable law/competent court

16.1 These General Terms and Conditions and the Agreements are exclusively subject to Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention of 1980 (CISG 1980) is expressly excluded.

16.2 Any disputes that arise in connection with these General Terms and Conditions and the Agreements, including disputes on the existence and the validity thereof, that cannot be resolved by agreement, will be settled by the Court of Amsterdam.

17 Version

17.1 This version of the General Terms and Conditions dates from 23 January 2020